Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1 Met Siteklik kunt u zelf een website maken en publiceren. De ter beschikking gestelde service maakt het voor de gebruikers mogelijk om het design van de website zelfstandig aan te passen en eigen inhoud te creëren.

1.2 Om Siteklik te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken.

1.3 U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Siteklik mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Siteklik heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1 Het is verboden Siteklik te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

2.2 Daarnaast is bij Siteklik verboden om materialen aan te bieden of te verspreiden die:

  • in strijd zijn met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
  • anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
  • de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
  • onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
  • ongevraagde commerciële communicatie bevat, waaronder maar niet uitsluitend bedoeld websites die onmiskenbaar gemaakt zijn ter promotie van een andere website;
  • kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

en verder al datgene te doen wat in strijd is met de netiquette.

2.3 Indien Siteklik constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Siteklik zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

2.4 Indien naar het oordeel van Siteklik hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Siteklik of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Siteklik gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.5 Siteklik is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.

2.6 Siteklik kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Siteklik van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

2.7 Tenzij anders overeengekomen is er geen expliciete maximum aan de hoeveelheid inhoud, opslagruimte of dataverkeer. Indien klant excessief veel gebruikt zal Siteklik contact opnemen met klant om een passende oplossing te vinden.

2.8 Het is niet toegestaan om de advertenties, die door Siteklik getoond kunnen worden op gratis websites, te verbergen of blokkeren.

2.9 De gratis gebruiker heeft niet het recht om een extern gehost domein naar zijn Siteklik website om te leiden resp. de Siteklik website op een externe website te tonen (bijvoorbeeld integratie via frame of iframe).

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1 Siteklik zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid te realiseren. Siteklik biedt echter geen garantie over kwaliteit of beschikbaarheid.

3.2 Siteklik onderhoudt Siteklik actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Siteklik dit uitvoeren als het gebruik van de dienst relatief laag is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.

3.3 Siteklik mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Siteklik aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Siteklik zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert. Het is mogelijk dat deze aanpassingen het functioneren van uw website verandert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1 De dienst Siteklik, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Siteklik. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Siteklik, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2 Informatie die u opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Siteklik heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.

4.3 Indien u informatie stuurt naar Siteklik, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

4.4 Siteklik zal geen kennis nemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via Siteklik, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Siteklik daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Siteklik zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1 Aan het gratis pakket van Siteklik zijn geen kosten verbonden. Om deze dienst gratis aan te kunnen bieden is Siteklik gerechtigd om advertenties van sponsors op de website van de klant weer te geven.

5.2 Aan het afnemen van een betaald abonnement op Siteklik is een vergoeding per maand verbonden. Deze vergoeding per maand wordt steeds bij aanvang van deze periode verschuldigd. Het bedrag zal automatisch geïncasseerd worden.

5.3 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle door Siteklik genoemde prijzen exclusief omzetbelasting en eventuele andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

5.4 Betaling kan worden verricht via iDEAL en PayPal. 

5.5 Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

 

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

6.1 Siteklik zal de door klant verschuldigde bedragen aan klant elektronisch factureren.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Siteklik beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald voor 1 maand voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.

7.2 Siteklik is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Siteklik meldt.

7.4 In geval van overmacht is Siteklik nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 8. Aanvraag van domeinnaam

8.1 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de ICANN bij .com-domeinnamen. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Siteklik vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

8.2 Klant kan uitsluitend uit de bevestiging van Siteklik, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

8.3 Klant vrijwaart en houdt Siteklik schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door klant. Siteklik is niet aansprakelijk voor het verliezen door klant van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Siteklik.

8.4 Siteklik heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer klant aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat klant in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

8.5 In geval van ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie van klant is Siteklik gerechtigd een domeinnaam van klant op te zeggen.

Artikel 9. Duur en opzegging

9.1 Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst gebruikt maakt van de dienst en voor onbepaalde tijd.

9.2 Een abonnement bij Siteklik wordt per maand betaald, deze automatisch met een maand verlengd tenzij deze voortijdig schriftelijk door één van beide partijen is opgezegd binnen de opzegtermijn van 1 maand voor automatische verlenging.

9.3 Na beëindiging van de overeenkomst als gevolg van opzegging mag Siteklik de functionaliteiten die beschikbaar zijn gesteld in het betaalde abonnement direct opheffen. Klant kan desgewenst wel gebruik blijven maken van de gratis diensten van Siteklik.

Artikel 10. Wijzigingen voorwaarden

10.1 Siteklik mag deze voorwaarden alsook de prijzen steeds met ingang van een nieuwe betaalperiode (zoals gedefinieerd in 5.2) aanpassen.

10.2 Siteklik zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.

10.3 Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 11. Overige bepalingen

11.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Siteklik worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Siteklik gevestigd is.

11.3 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Siteklik wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

11.4 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

11.5 Siteklik is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Siteklik of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

Artikel 12. Definities van gebruikte termen

Siteklik: handelsnaam van het bedrijf Siteklik B.V. gevestigd te Made op de Brieltjenspolder 28F,  4921 PJ in Made ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 82119651. BTW-nummer: in te vullen 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Abonnement: de Overeenkomst waarbij één of meer der partijen zich verbindt om gedurende een zekere tijdsperiode continu of steeds opnieuw prestaties te verrichten (bijv. een contract van 1 maand).

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Siteklik een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met Siteklik daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

Diensten: de producten en/of diensten die Siteklik aan Klant zal leveren krachtens een Overeenkomst.

Materialen: alle werken, zoals websites en (web)applicaties, software,huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties,marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de Materialen zich bevinden.

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Siteklik en Klant op grond waarvan Siteklik Diensten levert aan Klant.